logo
 Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)
  • Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)

  • Giá bìa: 85,000đ 68,000đ
  • Tác giả: Đoàn Thị Hương
  • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 254 trang
  • Trọng lượng: 300 g
  • Năm xuất bản: 2019
  • Ebook: 29,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Cuốn sách làm sáng rõ quá trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động và vai trò của cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên địa bàn được phân công phụ trách.

Ngoài ra, cuốn sách tập trung nghiên cứu quá trình xác lập, biến đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự chủ chốt; hoạt động lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam trên các phương diện: phát động và điều hành phong trào kháng chiến, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, chính quyền, tổ chức nền kinh tế và văn hóa kháng chiến, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ phong trào kháng chiến của nhân dân Campuchia. Đồng thời, khái quát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam trong xây dựng tổ chức và chỉ đạo thực tiễn.…

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng