close

Giải thưởng Sách Quốc gia 2018: Tác giả 97 tuổi đạt giải A Sách Hay


Giải A Sách Hay thuộc về ba tác phẩm, đều là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, khoa học và thực tiễn, cụ thể là:

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954) (2 tập) của tác giả Nguyễn Đình Tư - Trình bày: Mộng Lành. Bìa: Linh Vũ - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - Là 1 trong 3 tác phẩm đạt giải A Sách Hay tại Giải thưởng năm nay

Đây là Bộ sách đầu tiên, nghiên cứu một cách hệ thống về chế độ cai trị của thực dân Pháp ở Nam Kỳ trong gần 100 năm (1859-1954). Nội dung sách viết về quá trình thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ và đặt ách cai trị bằng bộ máy hành chính các cấp ở Nam Kỳ, từ cấp quản hạt, địa hạt, thành phố đến các quận, tổng, làng..., và qua đó, trình bày công cuộc cai trị, khai thác thuộc địa hết sức tàn bạo của thực dân Pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Đồng thời, bộ sách đã phác họa về cuộc kháng chiến chống Pháp anh dũng của nhân dân ta ở Nam Kỳ lúc bấy giờ. Tác giả Nguyễn Đình Tư hiện đã 97 tuổi.

Nguồn: Zingnews.vn

CÁC TIN KHÁC


Đang thêm vào giỏ hàng...